۱۳۸۸ مرداد ۱۹, دوشنبه

66 سپاه پاسداران

اين بازداشتگاه خاص متعلق به سپاه پاسداران که به 66 سپاه معروف است در اتوبان افسريه محدوده بلوار هجرت پشت پادگان علامه طباطبائي قرار دارد و داراي سلولهاي انفرادي متعدد و حتي بند عمومي است و در آن متهمين مختص سپاه پاسداران که مرتکب جرم شده اند و يا متهم هستند را نگهداري مي کنند. در همين بازداشتگاه بود مدت زماني مصطفي کاظمي و مهرداد عاليخاني نگهداري مي شدند و آيت الله ميلاني رهبر مذهبي گروه مهدويت نيز در آن فوت نمودند !
اين بازداشتگاه داراي اکيپ هاي عملياتي زبده و کارآمدي در جهت پيگيري اتهامات و جرائم امنيتي در بين نيروهاي سپاه است که بازجوها و کارشناسان آن با اختيارات نامحدود در مورد متهمين بازداشتي عمل مي کنند و از نظر فيزيکي و نوع رفتار و نوع متهمين و ضعيت ويژه اي بر اين بازداشتگاه حاکم است و فشارها و تهديدات کمتري نسبت به بازداشتي ها اعمال مي شود و نوعي بازداشتگاه در جهت ايجاد سازش و بهره برداري و بازيافت در مورد متهمين را دارد که نه کشتن متهمين آن جايز است و نه دور انداختنشان. پس در اين بازداشتگاه کارهاي تخصصي در امور بازجويي و نوع برخورد با متهمين انجام مي شود و بنا به دانسته ها امکانات محدودي و در حد کفايتي کمي کمتر از زندان در آن در نظر گرفته شده و تا حدودي با نظر موافق کارشناسان و بازجوها متهمين مي توانند با نظارت کامل از تلفن و ملاقات بهرهمند باشند و گويا تعدادي از متهمين قتلهاي زنجيره اي که احتمال سوءقصد به جانشان را در ساير زندانها و بازداشتگاهها مي دادند بي سرو صدا در اين بازداشتگاه نگهداري مي شوند. گنجايش اين مجموعه کمتر از 150 نفر است که البته به مانند تمام بازداشتگاههاي خاص که در حال توسعه هستند اين بازداشتگاه نيز در حال توسعه و افزودن به ظرفيت و امکانات خود است. از مقوله شکنجه و بر خوردهاي غير فني با توجه به نوع متهمين در اين بازداشتگاه کمتر استفاده مي شود.

منبع: فرستند محفوظ است

هیچ نظری موجود نیست: