۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

تبریز باقرخان و ستارخان کجاست؟

آیا مردم تبریز ساکت می مانند و می گذارند یک آدم بی سروپا بیاید و باقرخان آنها را لات و بی سروپا بخواند و برود؟
لینک زیر
 
آیا مردم تبریز می گذارند رژیم کودتا میر حسین اش را دستگیر کنند و آنها ساکت بنشینند؟ براستی تبریز را چه شده است؟
تبریز به نسلهای آینده چه می خواهد بگوید؟
 
 
 
--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: