۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

جالب: گوشمالی بسیجی و گرفتن دوربین و کلاه او-امیرکبیر16اذر

گوشمالی بسیجی و گرفتن دوربین و کلاه او-امیرکبیر16اذر

--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: