۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

شما با تفنگ ما با فوتوشاب

خامنه‌ای یزیده / خشم ما رو ندیده
خامنه‌ای یزیده /  به آخرش رسیده
خامنه ای روانیه / دشمن هر ایرانیه

ابوالفضل علمدار / خامنه ای رو بردار
ما اهل کوفه نیستیم / پشت یزید بایستیم

خامنه ای بدونه / بزودی سرنگونه

Posted via email from کبک آگاه است

هیچ نظری موجود نیست: