۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

شاهکاری دیگر از دولت گل و بلبل

دیوان محاسبات کشور:این بار17میلیارد دلار از پول نفت نیست!

از ديوان محاسبات كشور خبر مي رسد گزارشهاي اوليه از تفريغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 17 ميليارد دلار اختلاف بين مبلغ حاصل از فروش ميعانات گاز گاز طبيعي مايعات گازي فرآورده هاي نفتي و ميزان واريز شده به خزانه است . به عبارت ديگر بنابر اين گزارش حدود 17 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واريز نشده است . اين اختلاف در سالهاي 85 و 86 نيز به ترتيب يك ميليارد دلار و 10 ميليارد دلار گزارش شده بود.
 17میلیارد دلار دیگر در دولت ا.ن گم شد!
از ديوان محاسبات كشور خبر مي رسد گزارشهاي اوليه از تفريغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 17 ميليارد دلار اختلاف بين مبلغ حاصل از فروش ميعانات گاز گاز طبيعي مايعات گازي فرآورده هاي نفتي و ميزان واريز شده به خزانه است . به عبارت ديگر بنابر اين گزارش حدود 17 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واريز نشده است . اين اختلاف در سالهاي 85 و 86 نيز به ترتيب يك ميليارد دلار و 10 ميليارد دلار گزارش شده بود.
 اخبار ویژه جمهوری اسلامی : اختلاف یک میلیارد دلاری ،درسال ۸۷ به ۱۷ میلیارد دلار رسیده است 
ز ديوان محاسبات كشور خبر مي رسد گزارشهاي اوليه از تفريغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 17 ميليارد دلار اختلاف بين مبلغ حاصل از فروش ميعانات گاز گاز طبيعي مايعات گازي فرآورده هاي نفتي و ميزان واريز شده به خزانه است . به عبارت ديگر بنابر اين گزارش حدود 17 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واريز نشده است . اين اختلاف در سالهاي 85 و 86 نيز به ترتيب يك ميليارد دلار و 10 ميليارد دلار گزارش شده بود .
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: از ديوان محاسبات كشور خبر مي رسد گزارشهاي اوليه از تفريغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 17 ميليارد دلار اختلاف بين مبلغ حاصل از فروش ميعانات گاز گاز طبيعي مايعات گازي فرآورده هاي نفتي و ميزان واريز شده به خزانه است. به عبارت ديگر بنابر اين گزارش حدود 17 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واريز نشده است. اين اختلاف در سالهاي 85 و 86 نيز به ترتيب يك ميليارد دلار و 10 ميليارد دلار گزارش شده بود. یادآوری می‌شود، دیوان محاسبات و منابع دولتی...
دیوان:این بار17میلیارد دلار از پول نفت نیست!
از دیوان محاسبات كشور خبر می رسد گزارشهای اولیه از تفریغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 17 میلیارد دلار اختلاف بین مبلغ حاصل از فروش میعانات گاز گاز طبیعی مایعات گازی فرآورده های نفتی و میزان واریز شده به خزانه است . به عبارت دیگر بنابر این گزارش حدود 17 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واریز نشده است. این اختلاف در سالهای 85 و 86 نیز به ترتیب یك میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار گزارش شده بود از دیوان محاسبات كشور خبر می رسد گزارشهای اولیه از تفریغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 1...
 اختلاف 17 میلیاردی در تفریغ بودجه 87 ! 
از ديوان محاسبات كشور خبر مي رسد گزارشهاي اوليه از تفريغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 17 ميليارد دلار اختلاف بين مبلغ حاصل از فروش ميعانات گاز گاز طبيعي مايعات گازي فرآورده هاي نفتي و ميزان واريز شده به خزانه است. به عبارت ديگر بنابر اين گزارش حدود 17 ميليارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واريز نشده است. اين اختلاف در سالهاي 85 و 86 نيز به ترتيب يك ميليارد دلار و 10 ميليارد دلار گزارش شده بود. یادآوری می‌شود، دیوان محاسبات و منابع دولتی به این مطلب واکنش نشان نداده‌اند...
 این رو دیگه نمیشه ماست مالی کرد**17میلیارد دلار از پول نفت نیست!**
دیوان محاسبات كشور خبر می رسد گزارشهای اولیه از تفریغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 17 میلیارد دلار اختلاف بین مبلغ حاصل از فروش میعانات گاز گاز طبیعی مایعات گازی فرآورده های نفتی و میزان واریز شده به خزانه است . به عبارت دیگر بنابر این گزارش حدود 17 میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات موارد فوق به حساب خزانه واریز نشده است. این اختلاف در سالهای 85 و 86 نیز به ترتیب یك میلیارد دلار و 10 میلیارد دلار گزارش شده بود از دیوان محاسبات كشور خبر می رسد گزارشهای اولیه از تفریغ بودجه سال 87 نشانگر حدود 17 م...

--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی


See and download the full gallery on posterous

--
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی

هیچ نظری موجود نیست: