۱۳۸۹ آذر ۴, پنجشنبه

vita xmg is waiting for you on WEBzzz!

WEBzzz
دوست شما در WEBzzz منتظر شماست
دوست شما در WEBzzz منتظر شماست شما برای ایجاد ارتباط دوستی توسط vita xmg دعوت شده اید
لطفآ این دعوت نامه را قبول کنید یا رد کنید با کلیک روی لینک زیر:
http://webzzz.com/go/register&invite=dml0YSphcm1hbm5hbXJhMjIua2FiazIyQGJsb2dnZXIuY29t
Your friend is waiting for you on WEBzzz!
You have been invited to connect as friends with vita xmg
Please accept or reject this invitation by clicking below:
http://webzzz.com/go/register&invite=dml0YSphcm1hbm5hbXJhMjIua2FiazIyQGJsb2dnZXIuY29t
If you are not interested in receiving any more messages like this one, send an empty message to remove@webzzzmail.com
P.O.Box: 55144 Dubai, UAE Dubai, UAE 55144 AE

هیچ نظری موجود نیست: