۱۳۸۸ آبان ۳۰, شنبه

پوسترهای شانزده آذر


ایرانی سبز سلامت باد


 --
کبک آگاه است
به امیـــــ/\ـــــد آزادی
http://kabk22.persianblog.ir/

هیچ نظری موجود نیست: